zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z opisem w dziale Ochrona prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Regulamin określa warunki kupna – sprzedaży akcesoriów budowlanych w sklepie www.sklep.xella.pl

2. Kupującym - w sklepie internetowym www.sklep.xella.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną przyznaną jej przez przepisy prawa.

3. Sprzedającym- jest firma Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303162; kapitał zakładowy Spółki 358.288.000,00 zł.; NIP 5252422430, REGON: 141349443, zwana dalej także sklepem internetowym „E-Xella”.

4.Konsumentem- w rozumieniu niniejszego regulaminu jest - osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadząca ( wykonująca) we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, bądź wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

6. Przedmiot transakcji –  przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego własności rzeczy zamówionej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego, której szczegółowy opis znajduje się przy oferowanym produkcie oraz w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu i wydanie mu jej, a przez Kupującego odebranie rzeczy i zapłata Sprzedającemu ceny.

Sprzedający w związku z realizacją zamówienia będzie porozumiewał się z Kupującym przy użyciu poczty elektronicznej.

7. Cena – ceny poszczególnych akcesoriów dostępnych w sklepie internetowym „E-Xella” wskazane są przy oferowanych produktach a także znajdują się w cenniku akcesoriów budowlanych. Przedmiotowy cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią. Wskazane w załączniku ceny brutto zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT (ceny brutto).

8. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów dostawy, które wskazywane są odrębnie.

9. Wszystkie ceny zawarte na stronie sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN).

10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego ”E-Xella” na stronie internetowej www.sklep.xella.pl były aktualne z bieżącym stanem magazynu Sprzedającego. W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub jego części Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku do Kupującego będzie należała decyzja, co do dalszej realizacji zamówienia lub jego części. 

11. „E-Xella” zastrzega sobie prawo zmiany podanych cen towarów i dostępności, zawartych w ofercie handlowej produktów. Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także modyfikowania oferty już istniejącej, w tym odwoływania ewentualnych akcji promocyjnych zawartych na stronach sklepu www.sklep.xella.pl. Zmiana cen oraz innych zapisów regulaminu nie dotyczy zawartych już umów.

12. Sprzedający oświadcza, że produkty z działu „akcesoria budowlane” sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego „E-Xella” są fabrycznie nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu rzeczy wolne od wad.

§ 2. ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienia w sklepie internetowym „E-Xella” mogą być dokonywane wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu www.sklep.xella.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na niej zamieszczonego, 24h / 7dni w tygodniu.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, inne dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

4. Szczegółowe warunki stanowiące podstawę realizacji zamówienia zostały określone w §3 pkt 1 i 2

5. Za zgodą Kupującego pracownik „E-Xella” może dokonać telefonicznej weryfikacji zamówienia.

6. Kupujący po złożeniu zamówienia przez system internetowy, otrzyma potwierdzenie wpływu zamówienia drogą e-mailową na podany w zamówieniu lub wskazany przy rejestracji adres e-mail.

7. Brak wpływu środków pieniężnych w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia wpływu zamówienia spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia, a oferta Sprzedającego po upływie wskazanego terminu przestaje być wiążąca.

8. Po spełnieniu warunków określonych w § 3 pkt 1 i 2 Sprzedający potwierdzi ostatecznie na podany przez Kupującego w zamówieniu adres e-mail, przekazanie zamówienia do realizacji.

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji traktowane jest równoznacznie z zawarciem umowy kupna- sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami).

10. Sklep Internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium RP według cenników tychże operatorów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 3. WARUNKI REALZIACJI ZAMÓWIENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON,

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza umieszczonego na stronach sklepu internetowego „E-Xella” sklep.xella.pl

  • dostępność zamówionego produktu w magazynach sklepu internetowego „E-Xella

  • wpływ środków pieniężnych na konto „E-Xella”

2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą: zakupu towaru (towarów), kosztów transportu ( dostarczenia rzeczy).

3. Prawo odstąpienia od umowy.

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. ( Dz.U. z 2014r. poz.827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając je na adres:

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. ks. Antoniego Pęksy 16

07-401 Ostrołęka

z dopiskiem „sklep internetowy – odstąpienie od umowy”

Kupujący ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz powinna być zwrócona w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności odstąpienie od umowy może nastąpić gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Zwracaną rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu pod wskazanym adresem:

Xella Polska Sp. z o.o., ul. Boh. Westerplatte 1,07-401 Ostrołęka z dopiskiem „sklep internetowy – odstąpienie od umowy” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli Kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Rzecz należy zwrócić w komplecie: przedmiot, potwierdzenie dowodu zakupu, karta gwarancyjna. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt sklepu. Do obowiązku Kupującego należy zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, żeby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu.

Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie będzie mogła zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Kupujący będzie zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu tych rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na około 18 zł dla pojedynczej przesyłki do wagi 30kg, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 4. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI 

1. Cena oraz koszt dostarczenia rzeczy powinny być uiszczone w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

2. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

  1. bezpośredni przelew internetowy „on-line”,

  2. płatność kartą kredytową,

  3. płatność w drodze przelewów tradycyjnych,

Dokonanie zapłaty za pomocą jednej z form płatności wskazanych w punkcie a lub b powoduje, iż wpłata dokonywana jest na konto bankowe firmy PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, z którą Sprzedający ma podpisaną odpowiednią umowę. Numer konta zostanie przesłany w e-mailu, potwierdzającym wpłynięcie zamówienia. Korzystając z tych form płatności Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

3. Za moment dokonania płatności tytułem zapłaty uważa się: moment wpływu uzgodnionej kwoty na konto firmy PayU (jest to pozytywny wynik autoryzacji -w przypadku płatności kartą kredytową- i przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym za pośrednictwem Systemu Płatności.pl.) lub

moment wpływu uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego -w zależności od wyboru formy płatności dokonanej przez Kupującego.

4. Dokonanie wpłaty na wskazany przez Sprzedającego w emailu rachunek firmy PayU, dla celów niniejszej umowy, jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty bezpośrednio na konto „E-Xella”

§5 DOSTAWA

1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości dostarczenia danego towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego.

2. Dostawa towaru w sklepie internetowym E-Xella jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz Poczty Polskiej. Wszystkie przesyłki kurierskie realizowane za pośrednictwem w/w firmy kurierskiej są ubezpieczone. E-Xella zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany wysokości opłaty za dostawę po stronie Kupującego.

3. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane przez sklep internetowy „E-Xella” jako przesyłki bez zadeklarowanej wartości.

4. Towar zamówiony w sklepie internetowym E-Xella wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w usłudze standard. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki w tej usłudze to następny dzień roboczy od daty nadania przesyłki między godziną 9:00 a 16:00.

5. Nabywca zostaje obciążony całkowitym kosztem dostawy zamówionego towaru.

6. Odbiór przesyłki i sprawdzenie jej stanu odbywa się wg regulaminu firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

7. Przesyłki o wadze powyżej 20 kg lub wartości zamówienia przekraczającej 5 000,00 zł brutto bądź spełniające dwa warunki wymienione powyżej będą traktowane jako zamówienia specjalne.

8. Koszt dostawy jest podawany i wyliczany indywidualnie w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym E-Xella na podstawie aktualnych cenników Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Przy wyliczaniu kosztów dostawy brane są pod uwagę takie czynniki, jak: waga, gabaryty oraz wartość składanego zamówienia.

§ 6. REKLAMACJA, ZWROT PIENIĘDZY, FAKTURA VAT, PARAGON

1. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wady lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, Kupujący odsyła go przesyłką pocztową wraz z otrzymaną fakturą/paragonem z zaznaczoną uwagą "reklamacja" i opisem przyczyn reklamacji. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu 29 76 70 217.

2. Zwracane lub reklamowane towary należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres:

Xella Polska Sp. z o.o.

ul. ks. Antoniego Pęksy 16

07-401 Ostrołęka

koniecznie z dopiskiem: „sklep internetowy zwrot” lub „sklep internetowy reklamacja”

3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z reklamowanym towarem.

4. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy.

W przypadku gdy wymiana lub naprawa zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w terminie 14 dni, Sprzedający poinformuje o tym fakcie niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku Kupujący będzie uprawniony do żądania

a) Obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru

b) Zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy wobec wady rzeczy

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez Kupującego ( w przypadku wcześniejszej płatności przelewem tradycyjnym)- Kupującemu zostanie zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie 14 dni od wskazania przez Kupującego, z którego z roszczeń korzysta.

W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztowa na koszt Kupującego.

5. Zwrot pieniędzy wynikający z reklamacji Kupującego zostanie dokonany niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po weryfikacji przez obsługę sklepu internetowego „E-Xella reklamacja i zasadności zwrotu. Zwrot dokonany będzie w następujący sposób:

  • jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,

  • jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

  • w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym zwrot pieniędzy nastąpi na pisemnie wskazane przez Kupującego konto.

7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych „za pobraniem” do jego siedziby. W przypadku reklamacji, równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do Sprzedającego wadliwego towaru zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, przyjęciu reklamacji i jej uwzględnieniu.

8. Dokumentem stanowiącym dowód zakupu dla celów reklamacyjnych jest faktura VAT lub paragon.

9. Do każdego zrealizowanego zamówienia - na żądanie Kupującego -wystawiana będzie faktura VAT, która zostanie wysłana wraz z przesyłką na adres Kupującego. W innym wypadku Sprzedający wyda Kupującemu będącemu Konsumentem paragon fiskalny.

10. Złożenie zamówienia wraz z żądaniem wystawienia faktury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej sklepu produkty i ich nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2. Różnice wizualne w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym „E-Xella” wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Xella Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami), to jest w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z żądaniem Kupującego oraz w celu wykonania umowy.

Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami), albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym „E-Xella” jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień niniejszego regulaminu.

CENNIK – Akcesoria Budowlane

Załącznik nr 1 do regulaminu

Aktualny cennik znajduje się na stronie https://www.ytong-silka.pl/pl/cenniki_1283.php

Załącznik nr 2 Koszty transportu

Przesyłka za pomocą poczty kurierskiej DPD: 18 zł brutto za pojedynczą przesyłkę do 30 kg.

Poczta Polska: przesyłki do 2 kg, koszt 11 zł brutto. Powyżej wagi 2 kg, przesyłki są nadawane za pomocą poczty kurierskiej DPD.

Dokładne informacje o przesyłkach DPD można znaleźć na stronie www.dpd.com.pl

Załącznik nr 3 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Xella Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zakład w Ostrołece

ul. ks. Pęksy 16

07-401 Ostrołęka

nr faksu 29 76 70 295

email: sklep@xella.com

Ja1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży doręczonych mi dnia2 ……………………… następujących rzeczy: ……………………………………………………………..

3 …………………… 4……………………

Legenda:

1. Wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres

2. Wpisać datę odbioru rzeczy

3. Wpisać datę złożenia oświadczenia

4. Złożyć podpis